پروژه سلام

پروژه سلام

بزرگترین پروژه طراحی برجسته فلزی در پل جمهوری مشهد آغاز شد
طراح و پیمانکار: دکتر کاظم خراسانی

 

پوشش خبری

پوشش خبری روزنامه شهرآرا برای پروژه عظیم طرح برجسته فلز سلام بر روی پل جمهوری مشهد